Skoči na glavno vsebino

Obvestilo staršem, učencem in delavcem ob vračanju vseh učencev v šolo – povzetek iz protokola

Protokol je izvedbeni načrt za izvajanje programa osnovne šole in zajema organizacijo dela in zadolžitve vseh, ki bodo delali v prostorih šole.

Spoštovani starši, drage učenke in učenci, cenjeni sodelavci,

vlada RS je 11. 2. 2021 sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki bodo objavljene v Uradnem listu RS. Odlok bo začel veljati 13. 2. 2021 in bo veljal do 19. 2. 2021.

Z odlokom se za učence od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v prostorih šole od ponedeljka, 15. 2. 2021.

V času izvajanja pouka v šoli bomo upoštevali navodila NIJZ in MIZŠ ter priporočila ZRSŠ, potrebne so organizacijske, kadrovske in prostorske spremembe in prilagoditve ukrepom v času epidemije Covid 19.

Vse deležnike, ki boste sodelovali v šolskem procesu, prosimo, da ob vstopanju v šolo in v sami šoli upoštevate predpisani protokol, hkrati pa prosimo, da starši z njim v čim večji meri seznanite svoje otroke, za kar bodo v šoli poskrbeli tudi učitelji.

Protokol velja za učence, zaposlene in starše, ki vstopajo v šolo.

I. PRIHOD V ŠOLO

· Glede prevoza učencev v šolo/domov priporočamo, da za varen prihod v šolo in odhod iz nje v čim večji meri poskrbijo starši.

· Šola organizira šolski prevoz, vendar bo, zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov, število označenih in razpoložljivih sedežev omejeno.

· Zjutraj bo avtobus vozil po »ustaljenem voznem redu« – kot je objavljeno na spletni strani šole.

· Pri vstopanju/izstopanju v avtobus in iz avtobusa si učenci razkužijo roke, na avtobusu pa nosijo masko.

II. VSTOP V ŠOLO in GIBANJE PO ŠOLI

· V šolo pridejo le popolnoma zdravi učenci in učitelji.

· Učenci 1.-4. razreda vstopajo skozi vrata glavnega (zgornjega) vhoda, učenci 5.-9. razreda pa skozi spodnji vhod.

Vstop skozi zgornji je mogoč od 6.30 do 8.00, nato se vrata šole zaklenejo. (V primeru, da učenec zaradi npr. pregleda pride v šolo po 8.00, v šolo vstopi skozi spodnji vhod.)

V času izvajanja modela B-OŠ učenci prihajajo v šolo med 7.45 in 7.50, razen tistih, ki so vpisani v jutranje varstvo in se zjutraj pripeljejo v šolo s šolskim avtobusom ali imajo pred 1. šolsko uro razredno uro ali organizirane dejavnosti v dogovoru z učitelji. Spodnji vhod bo odprt od 7.10.

Vrata vseh učilnic bodo pred poukom odprta.

· Učenci v stavbo vstopajo sami, brez staršev.

· Učenci si ob vstopu v šolo nadenejo masko (pokrijejo nosni in ustni predel) in razkužijo roke.

· Ob vstopu v šolo učenci upoštevajo tudi navodila dežurne osebe.

· Garderobne omarice se bodo uporabljale za vse učence. Učenci se pred omaricami ne zadržujejo.

· V šolo prinesejo potrebščine v skladu z navodili razrednikov oz. učiteljev. Potrebščin si med seboj ne izposojajo. Učenci, ki bodo vključeni v podaljšano bivanje, lahko prinesejo tudi igračko (med sabo si jih ne izposojajo).

· Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim. Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo dolžne priskrbeti same. Ob vstopu v šoli si vstopajoči odrasli razkužijo roke z razkužilom, ki je na voljo bo vhodu.

· Pri hoji v učilnico, sanitarne prostore, jedilnico … je potrebno upoštevati talne označbe, ki označujejo ustrezno razdaljo med osebami na poti.

· Učenci posamične učilnice uporabljajo izključno sanitarije na svojem hodniku.

· Učenci jutranjega varstva na začetek pouka počakajo v svoji matični učilnici.

III. MATIČNA UČILNICA

·         Pouk poteka v oddelku.

·         Vsakemu oddelku je določena matična učilnica, ki je učenci tudi med odmori ne zapuščajo. Matične učilnice so zabeležene v eAsistentu.

·         Učenci uporabljajo maske ves čas, razen ko so v matični učilnici. Priporočljivo je, da vsi učitelji in strokovni delavci pri neposrednem delu z učenci za svojo varnost in zaščito, vseskozi uporabljajo zaščitno masko (tudi v 1. triletju).

·         Šola poleg pouka organizira tudi jutranje varstvo in podaljšano bivanje, vendar se učenci ne mešajo ali združujejo z učenci drugih oddelkov, zato so ves čas, že od prihoda v jutranje varstvo in do konca podaljšanega bivanja, v svoji matični učilnici (»mehurčku«).

Za učence 4., 5. razreda se priporoča, da šola v dogovoru s starši organizira podaljšano bivanje le za tiste učence, ki to nujno potrebujejo. V primeru, da šola za te učence (4., 5. razred) oblikuje heterogeno skupino podaljšanega bivanja, je uporaba zaščitnih mask za učence ter zaposlene nujna tudi med dejavnostjo tako oblikovane skupine.

Starše učencev 4. in 5. razreda prosimo, da razrednikom do jutri, 13. 2. 2020 (do 9.00), sporočite, ali bo vaš otrok v naslednjem tednu v podaljšanem bivanju.

·         Skladno s priporočili NIJZ se za učence izvajajo tudi ure dodatne strokovne pomoči oziroma individualne in skupinske učne pomoči, vendar se pri tem učenci različnih oddelkov ne združujejo. Dodatno strokovno pomoč izvajajo tudi mobilne učiteljice ob doslednem izvajanju vseh priporočenih zdravstvenih ukrepov.

·         Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se začasno izvajajo na daljavo ali v matičnem oddelkuV primeru oblikovanja heterogene skupine je nošenje mask pri pouku za učence in učitelje obvezno.

·         Šport se izvaja brez mešanja učencev iz različnih učnih skupin in se organizira znotraj istega oddelka oz. mehurčka.

·         Izvajajo se le tiste interesne dejavnosti, ki jih lahko šola izpelje v homogeni skupini oddelka.

·         V zaprtih šolskih športnih objektih se za učence ne izvajajo dejavnosti, ki niso del programov VIZ zavoda  in jih izvajajo zunanji izvajalci.

IV. IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV

·         Vsi dosledno upoštevajo vsa higienska priporočila, na kar učence opozarjajo učitelji v učilnicah in piktogrami v učilnicah in skupnih prostorih (higiena kihanja, kašlja, pogosto umivanje rok, razkuževanje rok in površin, ohranjanje medsebojne razdalje, uporaba maske …).

·         Odrasli (zaposleni, starši …) nosijo masko ves čas v šolskih prostorih in na zunanjih površinah šole.

·         V matični učilnici oz. v matičnem oddelku učencem nošenje maske ni potrebnoobvezno pa je nošenje maske v skupnih prostorih oz. izven matične učilnice, npr. pri vstopu v šolsko stavbo in na poti do svoje učilnice, na poti v sanitarije, jedilnico …

·         Učenci in učitelji se ne zadržujejo pred sanitarnimi prostori, na hodnikih … in se ne združujejo.

·         Učilnice se pogosto zračijo, za kar skrbi učitelj, ki je v posamezni učilnici, in sicer pred poukom, med šolsko uro, ob koncu vsake šolske ure, med glavnim odmorom in po pouku, tako da se vsa okna odprejo na stežaj.

·         Zaradi pogostega zračenja učilnic priporočamo, da imajo učenci s seboj dodatna oblačila.

V. PREHRANA

·         Malica se za vse učence od 1. do 9. razreda organizira v učilnici, v kateri se izvaja pouk oddelka. V jedilnici se postreže izključno malico za učence predmetne stopnje, ki imajo 2. šolsko uro šport.

·         Učenci 1.-3. razreda, in nekateri »višji razredi«, ki imajo na urniku 5 šolski ur, kosijo praviloma v svoji matični učilniciPripravljene obroke pripravi in do učilnice pripelje kuhinjsko osebje oz. delavec šole, obroke deli učitelj.

·         Ostali  učenci kosijo v jedilnici. Čas odhoda na kosilo koordinira dežurni učitelj. Učenci so do odhoda na kosilo v svoji učilnici.

·         Pred jedjo si učenci temeljito umijejo roke, enako ravnajo po jedi.

·         Umivanje rok, razkuževanje miz usmerja in/ali vodi učitelj.

·         Učenci so na šolsko prehrano prijavljeni kot pred začetkom izvajanja pouka na daljavo. V kolikor so/bodo v zvezi s prijavo ali odjavo na prehrano kakršne koli spremembe, vas prosimo, da nam to sporočite po telefonu ali uredite sami preko spletne evidence obrokov.

VI. ODHOD DOMOV

· Po končanem pouku učenci, ki niso na kosilu ali v podaljšanem bivanju, odidejo domov, tisti ki še kosijo, pa takoj po kosilu. Na prihod staršev počakajo v matični učilnici oz. z razredničarko. Prevzeme bo koordiniral dežurni učitelj.

· Vozači na prihod avtobusa počakajo v svoji učilnici oz. z ostalimi učenci iz oddelka. Do avtobusa jih pospremi dežurni učitelj. Po pouku bo avtobus vozil po »ustaljenem voznem redu«, ki je objavljen na spletni strani šole.

· Učenci, ki obiskujejo podaljšano bivanje, počakajo starše z učiteljem podaljšanega bivanja – v matični učilnici ali pred šolo. Starši čakajo učenca na dogovorjenem mestu pred šolo, v šolo ne vstopajo. Na vratih pred zgornjim vhodom bodo zapisana podrobnejša navodila o prevzemu otrok. Zaradi lažje koordinacije prosimo starše oz. tiste, ki bodo prišli po otroke v podaljšano bivanje, da imamo s sabo telefon.

VII. OB SUMU OKUŽBE

·         Ob učenčevem slabem počutju, ob znakih okužbe oziroma ob sumu okužbe, učitelj učenca izolira od ostalih učencev v oddelku in o tem obvesti vodstvo šole.

·         Vodstvo šole ali pooblaščena oseba telefonsko obvesti starše, ki pridejo po učenca.

·         Za nadaljnje postopke se učitelj obrne na vodstvo šole.

·         Nadaljnje informacije staršem posreduje ravnateljica ali za to pooblaščena oseba.

VIII. KOMUNIKACIJA

·         Komunikacija med starši in učitelji poteka preko telefona in/ali video povezave.

·         Na enak način potekajo tudi govorilne ure in roditeljski sestanki.

VIZ delo za učence, ki pouka v šolskih prostorih ne morejo obiskovati zaradi zdravstvenih omejitev: o odsotnosti učencev pri pouku zaradi zdravstvenih omejite odloča pediater. Te učence strokovni delavci po ustaljenih komunikacijskih kanalih dnevno informirajo z obsegom učne snovi, ki se je pri pouku obravnavala in jim posredujejo pisna gradiva, ki so jih uporabljali pri neposrednem pouku v oddelku ostali učenci.

Organi šole (oddelčni učiteljski zbor, učiteljski zbor, strokovni aktivi, svet staršev, svet šole …) svoje delo praviloma opravljajo na daljavo. Sestajanje v živo je do nadaljnjega odsvetovano.

 Podrobnejše protokole in načrte aktivnosti, ki bodo v prvi vrsti usmerjeni v varno izvajanje dejavnosti v šoli v času epidemije, vam bomo poslali pred pričetkom izvedbe pouka v šoli in/oz. bodo te informacije objavljene na spletni strani šole.

Zavedamo se, da je kljub vaši in naši želji po srečanju otrok s sošolci in učitelji ponovni prihod v šolo nekoliko stresen in negotov. Poskrbeli bomo, da bodo učenci šolski prag čim lažje prestopili in se v šoli počutili varne. Pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije pričakujemo pomoč staršev, ki ste se že izkazali kot naši uspešni podporniki, za kar se vam iskreno zahvaljujemo.

Vljudno vas prosim, da se varnostnih ukrepov držite, saj je virus še vedno med nami, in s tem pripomorete k zagotavljanju zdravega in varnega okolja vsem učencem in zaposlenim na naši šoli.

Ostanite zdravi, lep pozdrav in veselimo se ponovnega srečanja z vsemi učenci in zaposlenimi v prostorih šole.

Vodstvo šole

Related Images:

(Skupno 392 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost